نرم افزارهای مبتنی بر وب

مواردی پيش می آيد که نرم افزارهای سرويس دهنده معمول قادر به بر آوردن نيازهای خاص شما نيستند. يا اينکه به يک مجموعه سرويس گيرنده-سرويس دهنده (Client/Server) که دقيقاً مطابق نظرات و نيازهای شما طراحی شود، احتياج پيدا می کنيد. شرکت PooyaSoft با ارائه راهکار و پروتکل مناسب، مجموعه Client/Server مورد نظر شما را تحت Platformهای Windows NT و Linux/Unix پياده سازی و اجرا خواهد نمود.